PORTFOLIO
ผลงานของเรา

ทากาวไล่นก จำนวน 3 อาคาร และสำนักงาน 1หลัง

ไล่นกทากาวอาคารที่พัก บริเวณหน้าจั่ว 

ทากาวไล่นกอาคารสำนักงาน ตามขอบกันสาด 


โพสต์เมื่อ 04 กันยายน 2563
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1