PORTFOLIO
ผลงานของเรา

บ้านกำก่อสร้างมาใหม่แต่เจ้าบ้านยังไม่ได้เข้าไปอยู่ เนื่องจากบ้านยังไม่เสร็จ

แต่นกพิราบเข้าไปอยู่และทำรังก่อนแล้ว ต้องทำการไล่นกและทากาว

โดยรอบตัวบ้านบริเวณที่นกเกาะและสร้างรัง


โพสต์เมื่อ 04 กันยายน 2563
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1